Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ Long (gọi tắt là “BIM Hạ Long”), theo toàn quyền quyết định của mình hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng khác, có thể thực hiện thay đổi thiết kế nội thất của các căn hộ nghỉ dưỡng tại InterContinental® Residences HaLong Bay (gọi tắt là “Căn Hộ”) và việc thay đổi này có thể dẫn đến sự khác biệt với những nội dung được thể hiện trong ấn phẩm này và/hoặc trong các ấn phẩm tiếp thị khác và/hoặc những sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ ý tưởng quảng cáo, tiếp thị và/hoặc bán hàng nào, chương trình hoặc tài liệu, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được đăng tải trên bất kỳ trang web nào của BIM Hạ Long. Thiết kế và vật liệu xây dựng Căn Hộ được trình bày tại đây là hình ảnh thể hiện ý định cho thành phẩm cuối cùng. Căn Hộ được xây dựng thực tế có thể khác về vật liệu và trang thiết bị. BIM Hạ Long, với vai trò là chủ sở hữu và chủ đầu tư hiện tại của Căn Hộ, hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc phát triển, tiếp thị và chào bán Căn Hộ. Căn Hộ không thuộc quyền sở hữu, phát triển hoặc chào bán bởi InterContinental Hotels Group PLC, InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) Pte. Ltd. hoặc bởi bất kỳ công ty liên kết nào của các công ty này (gọi chung là “IHG”). Không tồn tại bất kỳ mối quan hệ liên doanh, hợp tác kinh doanh, sở hữu hay các mối quan hệ tương tự nào khác giữa BIM Hạ Long và IHG. IHG không đưa ra bất kỳ khẳng định hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức hoặc mang bất kỳ tính chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khẳng định hay bảo đảm về lợi nhuận cho thuê dự kiến hay lợi nhuận cho thuê cam kết.

Các đơn vị có liên quan của IHG chỉ có vai trò là đơn vị tư vấn vận hành được chỉ định và là bên cung cấp thương hiệu “InterContinental®” cho Căn Hộ, và việc sử dụng tên gọi “InterContinental®” và các nhãn hiệu liên quan được quản lý chặt chẽ bởi các thoả thuận cụ thể giữa BIM Hạ Long và IHG. Thương hiệu “InterContinental®”, thiết kế, các logo, nhãn hiệu thương mại, và các nhãn hiệu liên quan đều là tài sản riêng của IHG, không thuộc quyền sở hữu hay quản lý bởi BIM Hạ Long hay BIM Group. Người mua hoặc chủ sở hữu Căn Hộ sẽ không có bất cứ quyền lợi gì dưới bất kỳ hình thức hoặc tính chất nào từ thương hiệu InterContinental®, các logo hoặc các nhãn hiệu thương mại có liên quan và không được sử dụng thương hiệu này, các logo và các nhãn hiệu thương mại có liên quan trong việc chào bán lại bất kỳ Căn Hộ nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Sự tham gia của IHG với vai trò là nhà tư vấn vận hành và đơn vị cung cấp thương hiệu “InterContinental®” cho Căn Hộ không phải là vô thời hạn và có thể chấm dứt tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc sự chấp thuận của người mua hoặc chủ sở hữu Căn Hộ, và trong trường hợp đó, thương hiệu InterContinental® sẽ không còn được sử dụng gắn liền với Căn Hộ và mọi sự dẫn chiếu đến thương hiệu InterContinental® sẽ không được áp dụng cho Căn Hộ.

Ngoài ra, bằng cách đồng ý với việc BIM Hạ Long và BIM Group có quyền sử dụng giới hạn đối với logo và các nhãn hiệu thương mại của IHG, IHG không đưa ra bất kỳ khẳng định hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngầm định, về tính chính xác, độ cập nhật, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của các thông tin trong tài liệu này và IHG không chịu trách nhiệm hoặc không có bất kỳ nghĩa vụ gì về bất kỳ khiếu nại, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thông tin được nêu trong tài liệu này